EL GOVERN MUNICIPAL REBUTJA AL PLE DEL MES DE GENER DEL 2004 LA SEGUENT PROPOSTA RELATIVA A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE CAS CAPISCOL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS


Cas Capiscol és un dels barris de Palma que ha tengut un creixement de població més important en els darrers anys. Ha sofert les conseqüències de l’increment de la circulació de la carretera de Valldemossa, està amenaçat per l’increment de població desmesurat que es derivarà del conveni signat entre el Ministeri de Defensa i l’Ajuntament per a la zona de Son Busquets i ha conegut també l’impacte d’un gran centre d’oci instal•lat a la zona septentrional del barri.

Les barriades amb major creixement són les que estan més exposades a desequilibris socials i manca d’equipaments i, per tant, prescindint de qüestions generals com neteja, policia de barri, barreres arquitectòniques. etc ., que són comuns a la pràctica totalitat de la ciutat, i centrant-se en qüestions específiques del barri de Cas Capiscol, es proposa al Plenari de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD:


1.- Promoure la modificació del Conveni amb el Ministeri de Defensa per tal de limitar l’edificabilitat per a ús residencial i incrementar els usos públics
2.- Promoure el tancament i desratització dels solars del barri
3.- Acondicionament provisional del solar de carrer Orquídea destinat a centre docent com a lloc de lleure i pràctica de l’esport
4.- Dotació d’un centre cultural i una biblioteca per a l’ús del barri
5.- Instar la Conselleria d’Educació a accelerar la construcció dels centres docents pendents
6.- Augmentar la freqüència de la línia 12 de l’autobús de 25 minutS a 10 o 15 minuts

Palma de Mallorca, 23 de Març 04।EU - EV